Slide background

Ptačí oblast

Rožďalovické rybníky

Vzácné druhy

Moták pochop

Jeřáb popelavý

Orel mořský

Kvakoš noční

Volavka popelavá

Vítání ptačího zpěvu na Zrcadle 2017

Nádherné počasí, tradičně hojná účast (40 účastníků, z toho 9 dětí, nejmladšímu účastníkovi bylo 6 měsíců), 55 zaznamenaných druhů (mimo jiné lžičáci pestří, cvrčilky slavíkové, čejky chocholaté). Odchyt drobných pěvců v rákosí (kroužkován slavík modráček, sýkořice vousatá, rákosník proužkovaný). Zpět do volné přírody ze záchranné stanice Huslík u Poděbrad navráceny zpět do volné přírody labuť velká, krahujec obecný a poštolka obecná. Prostě krásné jarní sobotní dopoledne.
Za pěkné fotky děkujeme panu J.Balašovi.

Odchytová akce na rybníku Zrcadlo 2016

V termínu 13. až 19.srpna 2016 se uskutečnil již 17. ročník odchytové kroužkovací akce v pobřežních porostech rybníku Zrcadlo (JC). V průběhu heptády bylo za standartních podmínek v rákosinách a křovinných porostech odchyceno celkem 39 druhů ptáků v celkovém počtu 1037 jedinců. Kromě nárazových sítí na drobné pěvce byla postavena i odchytová síť na dravce s atrapou výra a čtyři sklopky na chřástaly. Ze zajímavých druhů byly odchyceny tradičně slavík modráček nebo moudivláček lužní. Naopak velmi nízké počty jsme zaznamenali u rákosníka proužkovaného, rákosníka velkého, cvrčilky slavíkové. Zajímavým zjištěním byla celkově nízká tučnost kroužkovaných rákosníků. Hmotnost rákosníků obecných a proužkovaných dosahovala v průměru o jeden gram méně než v roce 2014. V kontrastu s tímto zjištěním jsme ale jako zajímavost odchytili doposud nejtěžšího rákosníka proužkovaného vůbec. jeho hmotnost dosahovala 19,1 g! Odchyceny byly dva úplně nové druhy, a to linduška lesní a křepelka polní.
Počasí v letošním roce poměrně přálo, sítě byly nataženy nepřetržitě celých sedm dní.
Dalo by se konstatovat, že v tomto termínu neprobíhal nijak intenzivní tah rákosníků obecných ani proužkovaných. Naopak tradičně protahovali a nocovali v rákosinách rybníka konipasi luční. Velmi překvapivý byl nízký počet nocujících špačků obecných, kterých zde v noci ze 14.8. na 15.8 nocovalo asi 12 tis. Ke konci odchytu pak všechna hejna směřovala na sousední rybník Nečas, takže na tradičním a dlouholetém nocovišti v rákosinách rybníku Zrcadlo poprvé za 17 let nenocoval ani jeden špaček. ještě překvapivější byla situace ohledně vlaštovek obecných. Počty nocujících jedinců byly odhadnuty na 500 až 1000 ex. oproti několika tisícům ( v minulých letech až 22 tis.) jedinců.
Jako každý rok byly na lokalitě zaznamenána zajímavá pozorování. Po celé dny se zde zdržovala úspěšně lovil orlovec říční. Každý den byl pozorován kroužící pár adultních orlů mořských a dva subaddultní jedinci. Vzhledem k probíhajícímu tahu dravců byli pozorováni ještě moták lužní, ostříž lesní, moták pilich, včelojed lesní, který dokonce předváděl svatební lety. Dále jsme zaznamenaly přelet několika set ex. husy velké, 4 ex. jeřába popelavého, 2 ex. kolihy velké, 1 ex. vodouše tmavého, 1 ex. vodouše rudonohého, 2 ex. čápa černého, hejnko 4 ex. sýkořice vousaté.
Poděkování za hladký průběh letošní akce patří kroužkovatelům ze Severočeské pobočky ČSO Karlu Novotnému, Markétě Ticháčkové a Petru Lumpemu, dále pak Zdenku Valešovi z Prahy. bez jejich účasti by uskutečnění letošního ročníku bylo vážně ohroženo.
Přehled kroužkovaných druhů naleznete v tabulce :
ZRCADLO 2016_přehled
Fotografie z letošní akce :

Vítání ptačího zpěvu 2016

Tradiční akce Vítání ptačího zpěvu pořádaná patronátní skupinou v Ptačí oblasti Rožďalovické rybníky proběhhl v sobotu 30.4.2016 také jž tradičně na rybníku Zrcadlo. Celkem 25 účastníků vyrazilo v 7,00 hod. z hráze okolo celého rybníka. Pozorovali nebo zaslechli 62 druhů ptáků, mimo jiné orla mořského, žluvu hajní, lžičáky pestré a racky bělohlavé. Díky Záchranné stanici na Huslíku (Pátek u Poděbrad) si mohli prohlédnout zblízka poštolku, káni a labuť, jež byly vypouštěny zpět do volné přírody. Na severní louce se pak mohli seznámit s opravdovými klenoty naší přírody. Do nároazových sítí v rákosinách bylo odchyceno a poté okroužkováno několik rákosníků proužkovaných, ale také pár slavíků modráčků. Zájemci o ornitologii byli seznámeni s významem kroužkování ptáků a také s akcemi pro veřejnost, které připravuje a organizuje ČSO. Velkým přínosem pro sobotní vycházku bylo nejen ideální počasí, ale také fakt, že většina účastníků byla místních nebo z blízkého okolí. Snad jedinou pihou na kráse byla neúčast dětí, nepočítáme-li jednu půlroční účastnici.

8C4A9527A

8C4A9366A

8C4A9515A

8C4A9497

8C4A9461

8C4A9449A

8C4A9435A

8C4A9423A

8C4A9396A

8C4A9386A

8C4A9378A

8C4A9370

Zrcadlo 2015

Letošní ročník byl ve znamení dvou extrémů. tropických veder a prudkých dešťů. Velmi často musel být odchyt přerušen. I přes tyto složité podmínky lze konstatovat, že se jednalo o ročník zajímavý a úspěšný. V rákosinách byly zastiženi velmi zajímavé druhy jako ledňáček říční, sýkořice vousatá, tradičně slavík modráček, po několikaleté odmlce i chřástal vodní a zcela překvapivě i budníček lesní.

8C4A0036A8C4A0058A

8C4A0144A

8C4A0199A

8C4A0228A

8C4A0288A

8C4A0317A

Zrcadlo2015_přehled

Vítání ptačího zpěvu 2015

Tradiční akce Vítání ptačího zpěvu pořádaná patronátní skupinou v Ptačí oblasti Rožďalovické rybníky proběhla v pátek 1.5.2015 na rybníku Zrcadlo. Na hrázi rybníka Zrcadlo časně se v 7,00 hod. sešlo 47 účastníků, z toho 9 dětí. V průběhu ornitologické vycházky okolo rybníka bylo pozorováno 50 ptačích druhů. Nechyběla tradiční ukázka odchytu a kroužkování drobných pěvců v rákosí. Kroužkovány byly např. cvrčilka slavíková, strnad rákosní, rákosník proužkovaný. Zpět do přírody byly vypuštěny uzdravené dvě poštolky a jedno káně lesní ze Stanice pro hendikepované živočichy v Pátku u Poděbrad.

Vypouštění poštolky obecné zpět do volné přírody
11221793_10152991415622054_951565008717629356_o