Pozorování

Faunistická pozorování z oblasti zasílejte prosím na stránku Východočeské pobočky ČSO

Morčák bílý (Mergus albellus)

Na rybníku Zrcadlo byl 8.3.2014 pozorován pár morčáka bílého (Mergus albellus), byl pozorován tok a dokonce páření.

Rybák velkozobý (Hydroprogne caspia) na Nečaském rybníce

Dne 4.4.2012 byl pozorován 1 ex. rybáka velkozobého (Hydroprogne caspia) na nečaském rybníce (J.Kašpar). tento druh se v oblasti vyskytuje pravidelně vždy na jarním tahu.

Husice rezavá (Tadorna ferruginea) na Zrcadle

To, že se nejedná o Apríl, mohou potvrdit hned dva pozorovatelé (V.Šoltys, J.Kašpar). Na rybníku Nečas a posléze i na rybníku Zrcadlo byl 1.4.2012 pozorován 1 ex. samce zmíněného druhu. Výskyt husice rezavé v oblasti je poměrně pravidelný a jednotlivé exempláře, ale i páry, jsou opakovaně pozorovány téměř každý rok.

Obrovské hejno husí na Zrcadle

Od 10.3.2012 se na Zrcadle a jeho blízkém okolí vyskytuje obrovské hejno husí. Pozorovány byly jakhusa velká (Anser anser), tak především husa polní (Anser fabalis) a také husa běločelá(Anser albifrons). Tyto dva druhy tvoří podstatnou část z celkového počet, jenž dosahuje okolo 2 500 ex. Přes den se celé hejno zdržuje na rozsáhlých vodních plochách zatopeného pole u rybníku Nečas. Takové hejno hus doposud nebylo ještě v ptačí oblasti pozorováno.

Monitoring ptačích druhů v roce 2011

V roce 2011 proběhl v ptačí oblasti Rožďalovické rybníky pravidelný monitoring sledovaných ptačích druhů. Výsledky letošního monitoringu :

Moták pochop (Circus aeruginosus)

8 hnízdících párů, 3 nehnízdící, 24 vyvedených mláďat

Jeřáb popelavý (Grus grus)

2 hnízdící páry, 4 nehnízdící, 3 vyvedená mláďata

Bukač velký (Botaurus botaurus)

1 ozývající se samec

Bukáček malý (Ixobrychus minutus)

v roce 2011 nezjištěn (v srpnu 2011 1add. ex. kroužkován a 1juv. ex. pozorován na Zrcadle)

Chřástal kropenatý (Porzana porzana)

16 (!!) volajících samců

Chřástal malý (Porzana parva)

1 volající samec

Zimování jeřába popelavého v zimě 2011/2012

Dne 30.ledna 2012 byli pozorováni 2 add. ex. jeřába popelavého (Grus grus) při přeletu mezi obcemi Bříství a Budčeves (J. Kašpar)

Volavka červená (Ardea purpurea)

Jeden juv. ex. pozorován na rybníku Zrcadlo z několika metrů při přeletu nad rákosinami 23.6.2011 (V.Šoltys).

Husice liščí (Tadorna tadorna)

Jeden add. exemplář pozorován na rybníku Zrcadlo 23.6.2011 (V.Šoltys).

Strnad zahradní (Emberiza hortulana)

Zpívající samec pozorován u Nečaského rybníku dne 22.5.2011 p. Kašparem. Jedná se o první pozorování tohoto druhu v ptačí oblasti.

Monitoring husy velké

Husa velká (Anser anser) patří k ptačím druhům, které doznaly v posledních letech znatelného rozšíření co do poštu hnízdících párů v Ptačí oblasti Rožďalovické rybníky. Ještě na počátku 90. let minulého století hnízdil tento ptačí druh ojediněle a vzácně. Jistě i díky několika záchranným reintrodukčním projektům, které ve spolupráci se ZOO Chomutov probíhaly především na Českolipsku doznala populace husy velké v rámci celé republiky markantního vzestupu. Nejinak je tomu i na zdejších rybnících.V roce 2010 v rámci celorepublikového projektu byl poprvé proveden monitoring hnízdících hus i v naší ptačí oblasti. Výsledky jsou velmi zajímavé a potěšující. Podmínky, které jsou zde vytvářeny pro oba kritériové ptačí druhy (jeřába popelavého a motáka pochopa) evidentně svědčí i husám velkým. Celkem bylo v oblasti zjištěno 13 hnízdících párů, jeř vyvedly 54 mláďat a jeden pár nehnídící.

Výsledky monitoringu 2010 v tabulce zde

Exotická pozorování na Rožďalovicku

Alexandr malý
Původem asijský druh postupně od 60. let min. stol. postupně kolonizuje nejen nové tropické a subtropické oblasti Afriky a Ameriky, ale také většinu evropských zemí. Na Zrcadle pozorováni 2 ex. v r. 2001 (L.Jasso). Jeden dospělý samec se zdržoval od května do července v Jičíně u rybníka Kníže (V.Šoltys).


Ara ararauna
V okolí Kopidlna se od května do srpna 2009 objevoval postrach místních zahrádek a sadů. Dospělý ex. tohoto papouška má neuvěřitelnou spotřebu ovoce a zůstávaly po něm už jen sklizené ovocné stromy a keře. Nejvíc mu chutnaly třešně a hrušky (Z.Smolík)

Vlaštovka obecná

Navzdory tuhé zimě se letos vlaštovky objevili v oblasti velmi časně. Již 31.3.2010 byly 2 ex. pozorováni na Holském rybníce.

Zimování strnada rákosního (Emberiza schoenoclus)

16.1.2010 byli pozorováni 2 ex. samce zmíněného druhu v rákosinách rybníka Zrcadlo. Zimování tohoto druhu v našich zeměpisných podmínkách není žádnou vzácností. Z místní ptačí oblasti však doposud nebylo zimování zaznamenáno. Navíc v podmíkách vskutku zimních – 30 cm sněhu a mínus 5 st. C.

Nový ptačí druh pro oblast Rožďalovických rybníků

3.10.2009 na Holském rybníce pozorován jespák malý (Calidris minutus) ve společnosti vodoušů bahenních a vodoušů kropenatých, kulíka říčního a konipasů bílých

Monitoring motáka pochopa a jeřába popelavého

Monitoring motáka pochopa a jeřába popelavého 2009

Monitoring motáka pochopa a jeřába popelavého 2010

O PTAČÍCH DRUZÍCH NA ROŽĎALOVICKU

Oblast Rožďalovických rybníků je významnou ptačí oblastí zcela po právu. Její význam tkví především v zachovalosti tohoto území jako celku. Mozaikovitá struktura vodních ploch, lesů, úhorů a obydlené krajiny ji činí pro ptactvo velmi atraktivní. Na jejím území bylo zjištěno hnízdění velmi vzácných a ohrožených druhů. Kromě obou sledovaných druhů v tomto území pravidelně hnízdí některé kriticky ohrožené druhy ptáků, jako jsou:

 • bukač velký (Botaurus stellaris)
 • bukáček malý (Ixobrychus minutus)
 • orel mořský (Haliaetus albicilla)
 • luňák červený (Milvus milvus)
 • luňák hnědý (Milvus migrans)
 • strnad luční (Miliaria calandra)

Ze silně ohrožených druhů jsou to např.:

 • chřástal kropenatý (Porzana porzana)
 • čáp černý Ciconia nigra)
 • včelojed lesní (Pernis apivorus)
 • konipas luční (Motacilla flava)
 • rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus)
 • slavík modráček (Luscinia svecica cyanecula)
 • sýkořice vousatá (Panurus biarmicus)

Nacházela se zde poslední kolonie racka chechtavého (Larus ridibundus) na okrese Jičín i v celé širší oblasti včetně okresů Nymburk a Mladé Boleslavi, která je však od roku 2004 zaniklá. Nalézá se zde také hnízdní kolonie volavek popelavých (Ardea cinerea), jež je jediným hnízdištěm tohoto druhu ve středočeském kraji. Pravidelný výskyt v hnízdní době a tím i možnost pravděpodobného hnízdění byl zaznamenán u některých druhů kachen, chřástala malého (Porzana parva), rybáka černého (Chlidonias niger).

Podrobný výzkum oblasti teprve probíhá. Až do současné doby bylo možné ve sledovaném území zastihnout 205 druhů ptáků. Hnízdících druhů bylo evidováno 136, z toho 127 každoročně.

Kromě vzácných hnízdních druhů je tato oblast i velmi významnou tahovou zastávkou mnoha ptačích druhů. Z nejzajímavějších pozorování stojí zato zmínit výskyt volavky červené (Ardea purpurea), planeňáka růžového (Phoenicopterus ruber), bernešky velké (Branta canadensis), husice rezavé (Tadorna ferruginea), a to dokonce opakovaně ve dvou po sobě jdoucích letech, orlíka krátkoprstého (Circaetus gallicus), orla křiklavého (Aquila pomarina) , káni bělochvostou (Buteo ). Z bahňáků zde byla zastižena mimo jiné i slučka malá (Lymnocryptes minimus) nebo koliha malá (Numenius phaeopus). Zjištěn zde byl i výskyt rybáka velkozobého (Sterna caspia), opakovaně byl zjištěn výskyt rákosníka ostřicového (Acrocephalus paludicola) a rákosníka tamaryškového (Acrocephalus melanopogon)

V zimním období většina vodních ploch i toků zamrzá. Za příznivých podmínek však se území stává též významným zimovištěm vodních ptáků – kachen, hus, volavek, ale i některých dalších druhů, jako např. orla mořského.